conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Pris, jury & regler

Pris

Tre vinnande lag, ett per tävlingskategori, kommer att utses av tävlingsjuryn. De kommer att vinna temapris i form av diplom, rekommendationsbrev och presenter. Vidare kommer juryn även att utse vinnare av huvudpriset, inträde till EIC Advisory Board. Lag som vinner detta får möjlighet att visa upp sig och sina tävlingsbidrag för en grupp intressenter från tävlingskonsortiet och tillsammans med dessa diskutera hur bidraget kan demonstreras i ElectriCity och förverkligas. EIC Advisory Board, som både har kunskap om domänen, erfarenhet av utvecklingsprojekt, samt kanaler till finansiering kommer att hjälpa vinnarna att värdera och vidareutveckla sina realiseringsplaner. Målet är att detta ska utmynna i ett antal samarbetsprojekt med syfte att testa och exponera utvecklade tjänster och produkter på ElectriCity efter tävlingen.

Jury

Tävlingsjuryn kommer att organiseras av och genom tävlingskonsortiet. Juryns uppgift är att först ge feedback till de tävlande lagen under konceptstugan för att sedan välja ut temavinnare och huvudvinnare under finalgalan.

Regler

EIC2015 är öppen för alla. Anmälan för lag att delta öppnas i augusti och kommer att pågå fram till konceptstugan. Det är tillåtet att komplettera ett anmält lag med nya lagmedlemmar under hela tävlingen. Lag får max omfatta fem personer.

Senast 13.00 den 19 september ska varje lag, förutom att anmäla lag och lagmedlemmar via fliken "Anmälan" även lämna in följande via fliken "tävlingsbidrag":

  1. En skriftlig konceptbeskrivning (max 1 A4).
  2. En Youtube-film av konceptet (max 90 sek).
  3. En övergripande genomförandeplan som beskriver hur konceptet ska utvecklas till en prototyp under tävlingen (max 1 A4).

​Utöver den trehövdade konceptbeskrivningen måste varje lag, innan inlämning, även fylla i en webbenkät för att konceptet ska godkännas.

Senast 13.00 den 20 oktober ska varje lag via fliken ”tävlingsbidrag” lämna in:

  1. En skriftlig beskrivning av den utvecklade prototypen (max 1 A4).
  2. En Youtube-film som visualiserar prototypen (max 90 sek).
  3. En plan på hur konceptet ska tas vidare efter tävlingen (max 1 A4).

Utöver den trehövdade prototypbeskrivningen måste varje lag, innan inlämning, även fylla i en webbenkät för att konceptet ska godkännas.

Under finalen den 21 oktober gör juryn sin slutbedömning. Lagen ska här hålla en 15 minuter lång presentation av sitt slutgiltiga bidrag samt svara på frågor från juryn.

Deltagande lag ansvarar för och garanterar att det inlämnade bidraget är deras egen idé och lösning. I det fall där delar av en tjänst återanvänts ska källa anges och eventuella rättighetsfrågor vara lösta innan finalens start.

En majoritet av det anmälda laget måste vara på plats under finalen. Det är alltså okej att anmäla personer som bidrar i förberedelserna, men som inte kommer till finalen. Emellertid måste lagen vara representerade på finalen.

De tävlande lagen behåller alltid rätten till sina tävlingsbidrag, all kod, design och alla egna resurser som använts i bidraget. EIC2015 och de arrangerande organisationerna tar inte över något som helst ägande eller upphovsrätt för något inlämnat bidrag. Däremot förbehåller vi oss rätten att använda inlämnade tävlingsbidrag som exempel i diverse kommunikativa aktiviteter.

Deltagande lag uppmuntras att bidra till en rolig, intressant och innovativ tävling. Eftersom EIC2015 både är en tävling, ett forskningsprojekt och en experimentverkstad måste samtliga deltagare vara beredda på interaktion med jury, forskare, organisationer och andra aktörer associerade med ElectriCity.

I händelse av konflikt har tävlingsledningen tolkningsföreträde när det kommer till tävlingsregler och bedömningskriterier. Lag som inte följer reglerna eller som av andra skäl beter sig på ett sätt som inte är förenligt med ElectriCity’s anda kan diskvalificeras, och fråntas eventuella priser.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra regler, villkor och bedömningskriterier fram till tävlingens slut.